Uw partner in debiteurenbeheer

Rechtbank oordeelt niet over verjaring

De rechtbank Utrecht heeft in een beschikking van deze week géén oordeel geveld over de vraag of een vordering van een man die zegt slachtoffer te zijn geweest van een pastoor die grensoverschrijdend contact met hem gehad heeft, verjaard is. Uit publicaties in diverse media zou dat kunnen worden opgemaakt.

De rechtbank heeft deze week alleen geoordeeld over de vraag of de man getuigen mag horen om bewijs te verzamelen waarmee hij zijn stellingen kan onderbouwen. Iedereen die voor de rechter getuigen wil horen voorafgaand aan een civiele procedure, moet daarvoor door middel van een verzoekschrift toestemming vragen. Zo’n voorlopig getuigenverhoor wordt in de regel toegestaan. Er kunnen uitzonderingen zijn, bijvoorbeeld wanneer toewijzing in strijd is met de goede procesorde. De rechtbank oordeelde dat dat het geval is wanneer op voorhand vaststaat dat de vordering waarop het voorlopig getuigenverhoor betrekking heeft verjaard is en de verwerende partij te kennen heeft gegeven in de bodemprocedure een verjaringsverweer te zullen voeren.

De rechtbank heeft nu alleen geoordeeld dat niet op voorhand kan worden uitgesloten dat een bodemrechter de zaak die de man wil beginnen als een uitzonderlijk geval kwalificeert en dat in die procedure de bodemrechter tot de conclusie komt dat een beroep op verjaring door het Aartsbisdom naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.

De rechtbank woog hierbij de bijzondere maatschappelijke positie van het Aartsbisdom en de Rooms-Katholieke Kerk in de samenleving mee en het advies van de commissie Lindenbergh om bij toepassing van de door haar voorgestelde regeling geen beroep te doen op verjaring.

Of er in de zaak van deze man sprake is van verjaring moet een bodemrechter dus eventueel later vaststellen.

De rechter heeft toegestaan dat er getuigen gehoord worden. Wie dat zijn is op dit moment nog niet bekend. De getuigen kunnen op 9 december gehoord worden.

Bron: Rechtbank Utrecht

-->

© Kordaat Incasso | Powered by Goeman | Disclaimer | Voorwaarden | slot