Uw partner in debiteurenbeheer

Wet Incasso Kosten (W.I.K.)

Incassokosten voor consumenten per 1 juli 2012 

o 15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de eerste € 2500 van de vordering, met een minimum van € 40,-;

o 10% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 2500 van de vordering;

o 5% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 5000 van de vordering;

o 1% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 190.000 van de vordering;

o 0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6775


Rekenvoorbeeld
Bij een vordering van € 23.000,- bedraagt de vergoeding:

15% van € 2500 = € 375 plus
10% van € 2500 = € 250 plus
05% van € 5000 = € 250 plus
01% van € 13.000 = € 130

is totaal € 1005,-
FAQ

1. Vanaf wanneer gelden deze tarieven?

De wet incassokosten en het bijbehorende besluit (WIK) zijn per 1 juli2012 inwerking getreden. De regeling geldt voor vorderingen die ná 1 juli 2012 betaald hadden moeten zijn. De datum van de factuur is dus niet beslissend: het gaat om de datum waarop betalingsverzuim is ingetreden. Wanneer er voor 1 juli 2012 reeds verzuim was, wordt de vergoeding voor de incassokosten berekend volgens het voor die datum (1 juli) geldende recht.

Voorbeeld: factuurdatum 15 juni 2012, betalingstermijn tot 15 juli 2012: nieuwe wetgeving van toepassing, ook al is de factuurdatum van vóór 1 juli 2012.

2. Zijn er direct incassokosten verschuldigd?

Als het een consumentenvordering betreft niet, dan moet er volgens de WIK eerst een kosteloze aanmaning plaatsvinden waarbij men 14 dagen de tijd krijgt om alsnog te betalen. In deze aanmaning moeten de gevolgen van het uitblijven van de betaling, waaronder de vergoeding van de incassokosten, worden vermeld.

3. Mogen er nog andere kosten in rekening worden gebracht bij de debiteur?

Nee. Administratiekosten, dossierkosten, maar ook gemaakte kosten t.b.v.
informatievoorziening (bijv. KvK, Kadaster) mogen niet apart in rekening worden gebracht.

Het besluit gaat uit van een vaste vergoeding voor incassokosten waarbij geabstraheerd is van de kosten van de verrichte incassohandelingen. Er wordt bepaald welk bedrag er maximaal kan worden gevraagd aan de schuldenaar voor de verrichte incassohandelingen ter voldoening van een vordering. Deze vergoeding omvat alle incassohandelingen, ongeacht de omschrijving van de kosten van die handelingen (bv. administratie- of registratiekosten).

4. Hoe zit het met de rente?

De wettelijke vergoeding van de incassokosten waarop krachtens de nieuwe regeling aanspraak kan worden gemaakt, wordt alleen berekend op basis van de hoofdsom. De schuldeiser kan daarnaast niet ook aanspraak maken op een vergoeding voor de kosten voor het incasseren van de verschuldigde wettelijke rente. Het is voor de berekening van de verschuldigde vergoeding voor de incassokosten in beginsel niet van belang hoe lang de schuldenaar in verzuim is. Wel zij gewezen op artikel 6:119, tweede lid en artikel 6:119a, derde lid BW. Ingevolge deze bepalingen wordt de hoofdsom na afloop van een jaar waarover de wettelijke rente wordt berekend, vermeerderd met de wettelijke rente.

Dit heeft tot gevolg dat wanneer het innen van de incassokosten langer duurt dan een jaar, de incassokosten opnieuw berekend kunnen worden aan de hand van nieuwe hoofdsom van de vordering (d.w.z. de oorspronkelijke hoofdsom verhoogd met de wettelijke rente). Het voorgaande geldt in gelijke mate wanneer er een hogere rente is bedongen in plaats van de wettelijke rente. (punt 5 Nota van Toelichting)

5. Geldt deze wet ook voor BtoB?

Dat ligt er aan: voor BtoB is deze regeling van regelend recht, dat wil zeggen dat er van de wetgeving afgeweken mag worden. Dat betekent dat de wettelijke maximale vergoeding voor de incassokosten geldt, tenzij partijen overeenkomen daar van af te wijken. Zij kunnen zowel een lagere als een hogere vergoeding overeenkomen. De regeling biedt dus bescherming aan (kleine) bedrijven doordat in beginsel de wettelijke maximale incassokosten gelden. Alleen als partijen overeenkomen daarvan af te wijken, kunnen hogere incassokosten in rekening worden gebracht.

6. Geldt het wettelijke vereiste van een aanmaning met 14 dagen termijn ook in geval van BtoB?

Nee bij BtoB niet, dit is alleen een vereiste indien de schuldenaar een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Bij de Tweede Kamer ligt overigens momenteel een wetsvoorstel om een Europese Richtlijn te implementeren. Daarin is (even kort gezegd) bepaald dat in het handelsverkeer direct € 40,- incassokosten in rekening gebracht mag worden na het verstrijken van de betalingstermijn, zonder het versturen van een aanmaning.

6 a. Hoe zit het met een eenmanszaak, is dat BtoB of valt die onder de WIK?

Men valt onder de WIK indien men 1) een natuurlijke persoon is en 2) niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Bij een eenmanszaak kan er helaas wel een schemergebied ontstaan: is er gehandeld in de uitoefening van een beroep of bedrijf of niet? Vaak zal de aard en inhoud van de onderliggende overeenkomst wel een goed aanknopingspunt bieden.

6 b. In de toelichting noemt de minister dat het voor crediteuren verplicht is om het eventuele in rekening te brengen bedrag aan incassokosten in de verplichte aanmaning te noemen. Is dit ook het geval wanneer de crediteur niet zelf de incassokosten in rekening brengt?

In het
wetsvoorstel wordt nadrukkelijk geen onderscheid gemaakt tussen de situatie waarin het incassotraject zelf wordt uitgevoerd of wordt uitbesteed, dat geldt ook voor deze bepaling in de toelichting. Het evt. in rekening te brengen bedrag aan incassokosten moet in de verplichte aanmaning worden genoemd, ook indien de klant niet zelf de incassokosten in rekening brengt.

Bron: NVI

Leave a comment

Your comment

-->

© Kordaat Incasso | Powered by Goeman | Disclaimer | Voorwaarden | slot